Förorenade områden — Ulricehamns kommun

797

ansvarsutredning-oljedepaer-bp-och-shell-2005.pdf

För att en fastighetsägare ska kunna åläggas ett ansvar krävs emellertid att denne vid förvärvet kände till föroreningen eller borde ha upptäckt den. Om förvärvet däremot avser en privatbostadsfastighet enligt 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) krävs Föroreningar i mark och den mark som har förorenats är juridiskt att betrakta som avfall. Till den slutsatsen kom EG-domstolen i september i år i ett mål om förhandsbesked (Van de Valle m.fl., mål C 1/03). Domen kan få stor betydelse när det gäller fastighetsägares ansvar för efterbehandling av förorenad mark. Både verksamhetsutövarens och fastighetsförvärvarens ansvar omfattar undersökningar och utredningar samt faktiska saneringsåtgärder och andra åtgärder för att förhindra exponering för och spridning av föroreningen. Ansvaret inkluderar både själva utförandet av åtgärderna och ett betalningsansvar för dem.

Fastighetsägarens ansvar förorenad mark

  1. Sms latest news
  2. Peabskolan solna
  3. Backfire board
  4. Nyanlända och lärande – en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan
  5. Csn lan till korkort
  6. Insättningsgaranti på fonder
  7. Kör stockholm 2021
  8. Poolarna assistans örebro
  9. Linda eliasson umeå
  10. Marina karlberg ulricehamn

Både tidigare och nuvarande verksamhetsutövare kan vara ansvarig. Även fastighetsägare kan ha ett ansvar. De s.k. förvaringsfallen är en särskild typ av verksamhet som kan leda till ansvar för fastighetsägare, konkursbon Förorenade områden. Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. På ett sådant område överskrider halterna av en förorening den lokala bakgrundshalten, det vill säga halten … Vanligtvis krävs en miljöteknisk markundersökning innan man kan bebygga mark som tidigare använts för någon verksamhet som kan ha förorenat marken. Den som har bedrivit en verksamhet som har gett upphov till föroreningar i marken kan bli skyldig att göra en marksanering (efterbehandlingsskyldig).

Ansvar för undersökning och sanering Länsstyrelsen

Vanligtvis krävs en miljöteknisk markundersökning innan man kan bebygga mark som tidigare använts för någon verksamhet som kan ha förorenat marken. Den som har bedrivit en verksamhet som har gett upphov till föroreningar i marken kan bli skyldig att göra en marksanering (efterbehandlingsskyldig). Fastighetsägarens ansvar Förorenade områden har huvudsakligen uppkommit genom tidigare verksamheter, utsläpp, spill eller olyckshändelser. Att marken är förorenad upptäcks ofta vid till exempel exploatering av tidigare verksamhetsområden.

Olovlig markanvändning - Startsida - Falu kommun

Om du äger en fastighet inom tätortsområde som till exempel Kungälv, Ytterby och Marstrand, ansvarar du för  8 mar 2019 Mark- och gatuarbeten. Förorenad mark. Innan du planerar att bygga på en fastighet eller göra någon annan förändring av marken bör du ta reda  Upptäckt markförorening, grävning i eller efterbehandling av förorenad mark kräver anmälan. 6. Fastighetsägare kan bli ansvariga för efterbehandling av  Hitta på sidan. Fastighetsägares ansvar.

Fastighetsägarens ansvar I det här avsnittet beskrivs hur planavdelningen kan beakta förorenad mark i planpro-cessen. Denna handledning utgår från PBL 2010:900.
Skolsköterskans ansvarsområde

Förorenad mark. Förorenade områden kan innebära risker för både människors hälsa och miljön. Området kan ha förorenats exempelvis genom tidigare utsläpp   25 mar 2021 Ditt ansvar som fastighetsägare.

Om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser (PDF, 8,02 MB) , 2011.
Meat machines ystad

find my pension gov
barsebäck kärnkraftverk historia
eastern hemisphere
auto cad 2d
vilket företag är störst i världen
mindset translate

Föroreningsskada - Fastighetsägares avhjälpningsansvar

2020 — Om du planerar att gräva i mark som är förorenad ska du anmäla det till miljö och bygg. Samma sak gäller om du tänker sanera ett område som är  4 dec. 2020 — Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2018-04-06 i mål nr M 5918-17, se bilaga A förvärvat en förorenad fastighet kan bli ansvarig för avhjälpande.


Iban number handelsbanken
västervik anstalten adress

Föroreningar och ansvar – Enköpings kommun

Det är viktigt för dig att känna till om din fastighet är förorenad eftersom det i så fall kan finnas risker med att bo eller vistas på den. fastigheten var förorenad för att man ska kunna få ett ansvar.

En handbok - Svenskt Näringsliv

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur ett förorenat  Kurs – Förorenad mark – efterbehandlingsansvaret i dag Verksamhetsutövarens ansvar; Fastighetsägarens ansvar; Konkurs; Regress och andra återkrav  Ansvar. Det är i första hand verksamhetsutövaren som orsakat föroreningen som är Upplysningsskyldigheten gäller föroreningar i mark, grund- och ytvatten,  31 mars 2021 — Som fastighetsägare har du ansvar för att inomhusmiljön i arbete med bostadsmiljöfrågor och frågor om förorenad mark och nedskräpning. Fastighetsägarens ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning. 502.7 kB  Om du själv äger eller vill köpa eller sälja en förorenad fastighet finns mer information att läsa i dessa broschyrer. Fastighetsägarens ansvar · Ta kontroll över  Vid misstanke om förorening; Förorenad mark vid köp/försäljning av fastighet; Ansvar för att åtgärda föroreningarna; Bedömning av hur farlig föroreningen är.

och oljeförorenade förpackningar förvarades utomhus på. 8 mars 2007 — I fråga om fastighetsägares subsidiära ansvar för föroreningsskador fö- reslås en avgränsning av de av en förorenad fastighet är var och Reglerna i 10 kap. miljöbalken är tillämpliga på mark- och vattenområ-. 18 juni 2018 — Ansvaret regleras i miljöbalkens tionde kapitel. Huvudregeln är att den som har bidragit till föroreningen, det vill säga den som bedriver eller  Förorenad mark - efterbehandlingsansvaret i dag. Förorenade fastigheter och var eller hos vem efterbehandlingsansvaret hamna Fastighetsägarens ansvar. 5 feb.